اطلاعیه دوره آموزشی

برنامه زمان بندی دوره آموزشی

ثبت نام اولیه فقط از طریق سایت متیاب انجام می پذیرد.

زمان ثبت نام اولیه قابل تمدید نمی باشد

1-جلسه توجیهی دروه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز ۱۳۹۷/۰۵/۰۸  در آموزشگاه فراهان اصفهان تشکیل میگردد.

آدرس:اصفهان-خیابان فرایبورگ،کوچه ۱۱ پلاک ۴۶

۲-پرداخت شهریه فقط از طریق عملیات کارت به کارت امکان پذیر می باشد.

پرداخت شهریه و ارائه فیش پرداخت در روز ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ به نشانه ثبت نام قطعی می باشد.

شماره کارت :۵۰۴۷۰۶۱۰۲۰۴۸۲۴۷۳-بانک شهر -بابک مرادیان

شروع دوره آموزشی از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ می باشد و این تاریخ قابل تغییر نمی باشد.

برای اطلاع از روز و ساعات کلاس ها به بخش زمان بندی رجوع کنید.

از تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ تعطیلات میان دوره آموزشی می باشد .

غیبت خارج از این بازه زمانی با مسئولیت  دانشجو می باشد و مجموعه ،کلاس جبرانی خارج از برنامه تشکیل نمی دهد.

پایان دوره در اواسط آذر ماه سال جاری انجام می باشد (با توجه به برنامه زمان بندی)

در صورت نیاز به گواهی پایان دوره از اداره فنی و حرفه ای کشور ،هزینه جداگانه ای در نظر گرفته شده است که این هزینه به صورت کامل مربوط به اداره فنی حرفه ای می باشد .(برای هر مدرک ۲۵٫۰۰۰ تومان) این هزینه در پایان دوره پرداخت می شود و در هنگام ثبت نام نیاز به پرداخت آین  هزینه نمی باشد.

5/14 کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۱۴ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۱۶ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۱۶ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۱۸ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۱۸ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۲۱ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۲۱ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۲۳ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۲۳ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۲۵ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۲۵ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

۵/۲۸ کد ۲ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۲۸ اسکچ اپ ساعت ۱۱تا ۱۳

5/30 کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۵/۳۰ اکوتک ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۶/۰۴ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۶/۰۴ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۶/۰۶ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۶/۰۶ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۶/۲۲ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۶/۲۲ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۶/۲۵ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۶/۲۵ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۶/۲۷ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۶/۲۷ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۷/۰۱ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۰۱ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۷/۰۳ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۰۳ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

۷/۰۵ کد ۳ بعدی ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۰۵ اکوتک  ساعت ۱۱تا ۱۲:۳۰

 

 

7/12 فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۱۲ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۷/۱۳ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۱۳ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۷/۱۹ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۱۹ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۷/۲۰ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۲۰ اویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۷/۲۶ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۲۶ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۷/۲۷ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۷/۲۷ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۰۳ فتوشاپ ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                      ۸/۰۳ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۰۴ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۰۴ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۱۰ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۱۰ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۱۱ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۱۱ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۱۷ دست آزادساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                     ۸/۱۷ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۱۸ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۱۸ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۲۴ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۲۴ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۸/۲۵ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۸/۲۵ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۹/۰۱ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰                                                    ۹/۰۱ ویری-مکس ساعت ۱۱تا ۱۳

۹/۰۲ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰

۹/۰۸ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰

۹/۰۹ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰

۹/۱۵ دست آزاد ساعت ۹ تا ۱۰٫۳۰